Όροι Χρήσης & Συναλλαγής

Εισαγωγή

Η εταιρεία GOLGI PHARMACEUTICALS LIMITED, με αριθμό εγγραφής ΗΕ 39045, νομίμως συσταθείσα και εδρεύουσα εντός τους εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας (εφεξής θα αναφέρεται ως η «Εταιρεία») είναι η διαχειρίστρια της παρούσας ιστοσελίδας www.annabis.com.cy, η οποία αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (εφεξής θα αναφέρεται ως το «site»).

Η χρήση του παρόντος site www.annabis.com.cy από το χρήστη, εξαρτάται από την προηγούμενη κατανόηση, προσεκτική ανάγνωση και έγκριση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης και συναλλαγής  που ισχύουν κυρίως  για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα Annabis το οποίο περιλαμβάνεται στο site www.annabis.com.cy αλλά και για κάθε άλλη χρήση του site. Η χρήση του εν λόγω ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχτεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του.

Οι παρόντες όροι χρήσης και συναλλαγής δύνανται να τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν και, ως εκ τούτου, οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν πάντοτε το περιεχόμενό τους πριν από την εκάστοτε χρήση του site μας και/ή ηλεκτρονική αγορά μέσω αυτού. Η εκάστοτε χρήση του site σημαίνει την άνευ όρων αποδοχή από τον χρήστη αυτών των όρων και προϋποθέσεων, ως τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν.

Οι όροι χρήσης και συναλλαγής αποτελούν την πλήρη και ολοκληρωμένη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας μας και του εκάστοτε χρήστη του site (εφεξής θα αναφέρεται ως ο «χρήστης» ή «πελάτης») και, συνεπώς, οι όροι αυτοί δεσμεύουν μόνο αυτά τα δύο μέρη και κανένα άλλο τρίτο πρόσωπο.

Όροι χρήσης

Οι χρήστες του site συμφωνούν ως ακολούθως :

 1. Η χρήση του site γίνεται για σκοπούς αναζήτησης ή ενημέρωσης επί συγκεκριμένων προϊόντων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μας ή και ηλεκτρονικής παραγγελίας ή αγοράς αυτών, για τα οποία η όποια συνταγογράφηση από γιατρό δεν είναι απαραίτητη.
 2. Η πραγματοποίηση της παραγγελίας του χρήστη νοείται ως σύμβαση εξ αποστάσεως και διέπεται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο του Περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμο του 2013 (133(I)/2013), ως δύναται να τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από καιρού εις καιρόν.
 3. θα παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα (επώνυμο, όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο κ.τ.λ.) στην Εταιρεία συμπληρώνοντας τα σχετικά έντυπα επικοινωνίας ή εγγραφής. Παρέχεται, δια της αποδοχής των παρόντων όρων, συγκατάθεση για  χρήση και επεξεργασία από την Εταιρεία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρόντων όρων χρήσης και συναλλαγής, ως επεξηγείται στην παράγραφο Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, κατωτέρω.
 4. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος θα γίνεται σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη και δε θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην Εταιρεία, στον ίδιο το χρήστη αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο.
 5. Τα προϊόντα στο site μας κυκλοφορούν στην Κυπριακή Δημοκρατία υπό το καθεστώς των εξής δύο κατηγοριών:
 6. Τα καλλυντικά μας προϊόντα έχουν κοινοποιηθεί στην Πύλη κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων (CPNP), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τα καλλυντικά προϊόντα.
 7. Τα συμπληρώματα διατροφής κυκλοφορούν νομίμως στη Δημοκρατία της Τσεχίας και έχει γνωστοποιηθεί η κυκλοφορία του εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Όρια Ευθύνης

Πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα είναι διαθέσιμες στο site μας, και παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές, οι φωτογραφίες των προϊόντων που εμφανίζονται στο site είναι σωστές κατά το χρόνο που οι σχετικές πληροφορίες εισήχθησαν στο σύστημα. Ωστόσο, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν εγγυόμαστε ότι οι εν λόγω λεπτομέρειες, περιγραφές, φωτογραφίες των προϊόντων είναι ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, ενημερωμένες, ή αλάνθαστες.

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν εγγυάται ότι δε θα υπάρξουν διακοπές, λάθη ή ελαττωματικά στοιχεία στα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου και δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ούτε για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσης από χρήστες του site. Οι χρήστες συμφωνούν στη χρήση του site με δική τους ευθύνη.

Οποιεσδήποτε τυχόν πληροφορίες εμφανίζονται στο site σχετικά με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα δεν προορίζονται να είναι ούτε πρέπει να ερμηνεύονται ως συμβουλές ή συστάσεις σχετικά με τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος.

Τα προβαλλόμενα προϊόντα στο site μας δεν τεκμαίρεται ότι θεραπεύουν ή αποτρέπουν οποιαδήποτε ασθένεια ή ιατρικό πρόβλημα και δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν άλλη θεραπεία ή ιατρική συμβουλή.

Τα προϊόντα που αγοράζετε μέσω του site μας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αναγραφόμενες οδηγίες χρήσης επί της συσκευασίας του εκάστοτε προϊόντος και παρέχονται από τον κατασκευαστή ή/και παραγωγό τους. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων, τυχόν αλλεργίες ή άλλες ειδικές παθήσεις, παρακαλούμε ανατρέξτε προσεκτικά στα περιεχόμενα του προϊόντος, στην ετικέτα του προϊόντος και στην ιστοσελίδα του εκάστοτε κατασκευαστή. Κάνουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι οι παραπάνω πηγές πληροφόρησης  θα απαριθμήσουν με ακρίβεια όλα τα συστατικά που χρησιμοποιούνται.

Η εταιρεία μας εγγυάται ότι, έως την ημερομηνία παράδοσης, τα προϊόντα πληρούν τις τυποποιημένες δημοσιευμένες προδιαγραφές του παραγωγού και έχουν ικανοποιητική διάρκεια ζωής από την ημερομηνία παράδοσης (με την επιφύλαξη των ως ανω) και εφεξής, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις του παραγωγού για τα αντίστοιχα προϊόντα.

Η εταιρεία μας δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, άμεση ή έμμεση, όσον αφορά την εμπορευσιμότητα, την ομορφιά και την καταλληλόλητα για συγκεκριμένο σκοπό ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά τα προϊόντα.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία δε θα ευθύνεται βάσει αυτής της πιο πάνω περιορισμένης ευθύνης/εγγύησης αν κατά τον έλεγχο του ελαττωματικού προϊόντος  προκύψει ότι το εικαζόμενο ελάττωμα ή η δυσλειτουργία στο προϊόν δεν υπάρχει ή προκύπτει από:

 1. Μη τήρηση της προτεινόμενης χρήσης, συντήρησης ή άλλων οδηγιών των εκάστοτε κατασκευαστών/παραγωγών.
 2. Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή αλλοίωση του προϊόντος.
 3. Κατάχρηση, κακή χρήση, αμελείς πράξεις ή παραλείψεις πελάτη και προσώπων υπό τον έλεγχο του πελάτη, πράξεις τρίτων προσώπων ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται εκ του νόμου, η Εταιρεία αποκλείει για την ίδια και τους προμηθευτές της από κάθε ευθύνη, που βασίζεται σε σύμβαση  η αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), για συμπτωματικές, παρεπόμενες, έμμεσες, ειδικές ή ποινικές ζημίες οποιουδήποτε είδους  ή για την απώλεια εσόδων  ή εργασιών, την απώλεια πληροφοριών ή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με την πώληση, παράδοση, συντήρηση, χρήση, απόδοση, αδυναμία ή διακοπή των προϊόντων, ακόμα και αν η Εταιρεία ή οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής της (εάν υπάρχει τέτοιος) έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα επέλευσης τέτοιων ζημιών και περιορίζει  την ευθύνη της σε αποσκευή, ή αντικατάσταση ή σε επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε για την αγορά του αντίστοιχου προϊόντος κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Η παρούσα αποποίηση ευθύνης για ζημίες δεν θα επηρεάζεται εάν οποιοδήποτε δικαίωμα/αποζημίωση που παρέχεται στην παρούσα αποτυγχάνει να εκπληρώσει το βασικό σκοπό του.

Δήλωση Εχεμύθειας

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις διατυπώνονται από την Εταιρεία και/ή οι αιτήσεις που συμπληρώνονται στα πλαίσια χρήσης του site και γενικά η ηλεκτρονική αλληλογραφία με την Εταιρεία θεωρούνται απόρρητες. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή ηλεκτρονικής απάντησης και δε μεταβιβάζονται παρά μόνο στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία είναι δια νόμου υποχρεωμένη ή το περιεχόμενο των μηνυμάτων του Χρήστη βλάπτει κατά οποιονδήποτε τρόπο την Εταιρεία, τα μηνύματα αυτά δέον να μεταβιβάζονται στις αρμόδιες Αρχές προκειμένου:

 1. να προστατευθεί η Εταιρεία ενάντια στη μη εξουσιοδοτημένη, στη μη σύμφωνη με το νόμο και γενικά στην κακή χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος/
 2. να προστατευθεί η ασφάλεια και η περιουσία των χρηστών και του καταναλωτικού κοινού.
 3. να προστατευθούν τα νόμιμα δικαιώματα και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο/ site

Οποιαδήποτε αναφορά ή σύνδεσμος που παραπέμπει σε άλλη ιστοσελίδα, παρέχεται για τη διευκόλυνση των χρηστών του site και, συνεπώς, η Εταιρεία δεν καθίσταται υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στις εν λόγω ιστοσελίδες ή για οποιονδήποτε δεσμό περιλαμβάνεται σε μία σχετιζόμενη ιστοσελίδα ή για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις λαμβάνουν χώρα σε τέτοιες ιστοσελίδες. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν .

Ανωτέρα βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, έντονα φυσικά φαινόμενα, απεργίες, πανδημίες, θεομηνίες, συμμορφώσεις με οποιαδήποτε νομοθετική ή κυβερνητική πράξη, ή οποιαδήποτε άλλη εν γένει αιτία την οποία η Εταιρεία δε θα μπορούσε να προβλέψει ή δεν μπόρεσε να αποτρέψει, αδυναμίας επικοινωνίας με τον πελάτη μέσω τηλεφώνου / email / sms για τυχόν πρόβλημα με τη παραγγελία του κ.α.) το ηλεκτρονικό κατάστημα αδυνατεί να παραδώσει τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου από τη λήψη της παραγγελίας του πελάτη, (με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των προϊόντων), η Εταιρεία θα επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατό με τον πελάτη, προκειμένου εκείνος να δηλώσει αν επιθυμεί, υπ’ αυτές τις συνθήκες, τη διευθέτηση της αποστολής του προϊόντος σε μεταγενέστερο χρόνο.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας παραγγελθέντος προϊόντος, με αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου παράδοσης, η Εταιρεία θα ειδοποιήσει τον πελάτη για την καθυστέρηση παράδοσης του προϊόντος. Αν κριθεί από τον πελάτη ότι η καθυστέρηση παράδοσης καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη, τότε ο πελάτης μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας για το συγκεκριμένο προϊόν. Τα υπόλοιπα, ωστόσο, προϊόντα στην παραγγελία θα παραδοθούν στον προκαθορισμένο χρόνο.

Πολιτική Τιμών

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στο site ή στον σύνδεσμο που παραπέμπεται ο χρήστης μέσω αυτού είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.) και η χρέωση του πελάτη γίνεται βάσει του τιμοκαταλόγου της Εταιρείας τον χρόνο στον οποίο πραγματοποιείται η παραγγελία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών των προϊόντων στο site χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Νοείται ότι οι ολοκληρωμένες παραγγελίες δεν επηρεάζονται από τυχόν μεταγενέστερη αύξηση της τιμής των συγκεκριμένων προϊόντων που έχουν ήδη πληρωθεί.

Ασφάλεια

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Απόρρητο Συναλλαγών

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επίθετο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κ.τ.λ.) και όλα τα στοιχεία των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος /site θεωρούνται απόρρητα.

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (συμπεριλαμβάνονται: κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες και λογισμικό) και των υπηρεσιών του site που έχουν αναρτηθεί ή θα αναρτηθούν σε αυτό, προστατεύονται από τους εθνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία ή στους συνεργάτες αυτής, ανάλογα με την περίπτωση ή το προϊόν που ο χρήστης και δυνητικός πελάτης ενδιαφέρεται να αγοράσει. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση οποιουδήποτε υλικού περιλαμβάνεται στο site. Το εν λόγω υλικό διατίθεται δε στους επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος μόνο για προσωπική χρήση (μη κερδοσκοπική ή εμπορική). Τα ονόματα, οι εικόνες, οι λογότυποι και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Annabis ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Τρόποι παραγγελίας και αποστολής ή παραλαβής

Η παραγγελία γίνεται διαδικτυακά μέσω της χρήσης του site , με παράδοση στον χώρο που θα ορίσει ο χρήστης ή με παραλαβή του προϊόντος από το κατάστημα μας, ό,τι εφαρμόζεται.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις μεθόδους αποστολής ή παραλαβής.

Διαδικασία παραγγελίας

Σκοπός του site είναι η εξυπηρέτηση του χρήστη μέσα από μια απλή, γρήγορη, ασφαλή και ευχάριστη διαδικασία συναλλαγής και παραγγελίας, η οποία τοποθετείται με την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Αν έχετε ήδη λογαριασμό στο site «Συνδεθείτε» πληκτρολογώντας το email και το password που ήδη έχετε καταχωρήσει.
 2. Αν δεν έχετε λογαριασμό στο site , πρέπει να «Δημιουργήστε λογαριασμό» καταχωρώντας το email σας και ένα password της επιλογής σας.
 3. Επιλέγετε το προϊόν που θέλετε και κάνετε «κλικ» στο σχετικό εικονίδιο προκειμένου να το προσθέσετε στο καλάθι παραγγελιών σας.
 4. Κατά τη διαδικασία της τοποθέτησης της παραγγελίας και αγοράς προϊόντων από το site μας υπάρχουν αναλυτικά τα βήματα που σας καθοδηγούν στην ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
 5. Μετά την παραγγελία σας θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραγγελία σας.

Αποδεκτές στο site είναι οι παραγγελίες με Κυπριακή ταχυδρομική διεύθυνση/ διεύθυνση αποστολής. Η παραγγελία αποστέλλεται στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο πελάτης, με τα μέσα που επιλέγει η Εταιρεία. Τα έξοδα αποστολής σε όλη την Κύπρο βαρύνουν τον πελάτη για κάθε παραγγελία όπως αυτό καθορίζεται κατά το στάδιο της παραγγελίας μέσω του site. Εφόσον το συνολικό κόστος των προϊόντων στην παραγγελία είναι άνω των 30 ευρώ η αποστολή σε όλη την Κύπρο γίνεται δωρεάν. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα δωρεάν παραλαβής της παραγγελίας από το κατάστημα της Εταιρείας, όπως αυτό καθορίζεται κατά το στάδιο της παραγγελίας μέσω του site.

Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com της εταιρείας JCC Payment Systems στην ο οποία ο χρήστης παραπέμπεται κατευθείαν κατά το στάδιο πληρωμής της παραγγελίας ή με αντικαταβολή και, συνεπώς, εξόφληση του συνολικού ποσού σε μετρητά κατά την παράδοση της παραγγελίας.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης – Πολιτική Επιστροφών

 1. Εάν ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την αγορά που πραγματοποίησε από το site , έχει περαιτέρω το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε ‒ εντός 14 ημερών από την παραλαβή ‒ και να ζητήσει επιστροφή χρημάτων, όπως προβλέπεται σύμφωνα με τον Περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμο του 2013 (133(I)/2013), ως δύναται να τροποποιηθεί η αντικατασταθεί από καιρού εις καιρόν, Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης αποστέλλει ‒ εντός 14 ημερών από την παραλαβή ‒ γραπτό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@annabis.com.cy, με θέμα την επιστροφή του προϊόντος αντί επιστροφής χρημάτων.
 2. Το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος (Δικαίωμα υπαναχώρησης από την πώληση) που αγοράστηκε από το site αφορά ολόκληρο το αγορασθέν προϊόν και δε μπορεί να ασκηθεί επί τμήματος αυτού (π.χ. να ζητηθεί αλλαγή ενός αξεσουάρ που περιέχεται στη συσκευασία του προϊόντος).
 3. Τα έξοδα αποστολής για τα επιστρεφόμενα προϊόντα βαρύνουν τον πελάτη.
 4. Η επιστροφή ή αλλαγή ενός προϊόντος δεν επιτρέπεται εάν αποδεικνύεται ότι η συσκευασία του έχει ανοιχθεί, τσαλακωθεί, σκιστεί, τρυπηθεί ή κοπεί και το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί – σε τέτοιες περιπτώσεις το προϊόν θα επιστραφεί ξανά στον πελάτη με χρέωση του πελάτη. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται (με επιστροφή χρημάτων) στην αρχική τους κατάσταση, πλήρη και ακέραια, αχρησιμοποίητα και χωρίς οποιεσδήποτε αλλαγές. Η συσκευασία τους επίσης πρέπει να επιστρέφεται στην κατάσταση στην οποία παραδόθηκε στον πελάτη (περιλαμβάνοντας όλα τα αξεσουάρ, εγχειρίδια κ.λ.π.).

Υποβολή παραπόνων

Η υποβολή οποιουδήποτε παραπόνου για ελλαττωματικό προϊόν πρέπει να γίνεται εντός 14  ημερών μετά την παράδοση του εμπορεύματος στον πελάτη. Μετά το πέρας των 14 ημερών το προϊόν θεωρείται μη ελλαττωματικό.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να προχωρήσει σε αντικατάσταση ή πίστωση για ελαττωματικά προϊόντα. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται σε κάθε περίπτωση στο ποσό της χρηματικής αξίας του ελαττωματικού προϊόντος κατά την πώλησή του στον πελάτη μέσω του site. Oλες οι απαιτήσεις του πελάτη, εκτός των παραπάνω, ανεξάρτητα από τη νομική τους βάση, ιδίως τυχόν αξιώσεις που δεν αφορούν ζημίες, μείωση ή ακύρωση της σύμβασης (καταγγελία), δε θα γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία. Σε καμία περίπτωση ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για ζημία που υπέστη από οποιοδήποτε πρόσωπο ή ιδιώτη που δεν σχετίζεται με την Εταιρεία και την παραγγελία προϊόντος από την τελευταία,.

Η Εταιρεία θα προμηθεύσει τα προϊόντα στον πελάτη στην όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα. Ελαφρές εξωτερικές μεταβολές του προϊόντος ή της συσκευασίας του κατά τη μεταφορά, χρήση και αποθήκευση που σχετίζονται με το πάχος, το χρώμα, το μέγεθος και το βάρος δεν αποτελούν ελάττωμα.

Για την περίοδο μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης στη συσκευασία του προϊόντος, η Εταιρεία εγγυάται ότι τα εμπορεύματα θα παραδίδονται χωρίς ελαττώματα που προέκυψαν κατά τη μεταφορά, χρήση και αποθήκευση. Περαιτέρω απαίτηση για εγγυήσεις ή υποχρεώσεις – εφόσον ο νόμος είναι σύμφωνος – δεν γίνεται δεκτή.

Πληροφορίες Αποστολής

Πότε και πώς θα παραλάβετε την παραγγελία σας

Η αποστολή των παραγγελιών στην Κύπρο από το site κατά τη μεταφορά, χρήση και αποθήκευση πραγματοποιείται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών. Τα έξοδα αποστολής είναι €3,50 ευρώ για όλη τη χώρα και βαρύνουν τον πελάτη για κάθε παραγγελία συνολικού κόστους των εμπορευμάτων κάτω των 30 ευρώ. Για παραγγελίες εμπορευμάτων των οποίων το κόστος είναι άνω των 30 ευρώ η αποστολή γίνεται δωρεάν σε όλη την Κύπρο. Το πακέτο της αποστολής συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά της παραγγελίας.

H αποστολή και παράδοση λαμβάνουν χώρα εντός 2-7 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραγγελίας στη διεύθυνση που θα ορίσει ο πελάτης όταν υποβάλλει την παραγγελία.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ακραίων φυσικών φαινομένων, πανδημίας ή απεργιών, που δύνανται να επηρεάσουν την αποστολή και την παράδοση της παραγγελίας προς τον πελάτη και εκφεύγουν της σφαίρας ελέγχου και επιρροής της Εταιρείας, οι πιο πάνω προθεσμίες παράδοσης θα παρατείνονται όσο διαρκεί η εκάστοτε αιτία καθυστέρησης.

Οι παραγγελίες που καταχωρούνται στο κατά τη μεταφορά, χρήση και αποθήκευση από Δευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών, και μέχρι τις 14:00 μ.μ. προωθούνται αυθημερόν προς αποστολή. Οι παραγγελίες που καταχωρούνται Σάββατο & Κυριακή, προωθούνται την αμέσως επόμενη Δευτέρα – εφόσον αυτή δεν είναι επίσημη αργία. Οι παραγγελίες που καταχωρούνται τις επίσημες αργίες προωθούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Το site συνεργάζεται με αξιόπιστες εταιρείες ταχυμεταφοράς ώστε οι παραγγελίες να παραδίδονται ασφαλώς και εντός του προκαθορισμένου χρόνου. Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων για λόγους που δεν υπόκεινται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας, το τελευταίο δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε απόδοση ευθύνης προς αυτό.

Δήλωση απορρήτου

Οι παρόντες όροι χρήσης και συναλλαγής καλύπτουν όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγει η Εταιρεία μέσω του site, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών του. Επίσης, οι παρόντες όροι πληρούν τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από την Εταιρεία προς τις τυχόν συνδεδεμένες ή συνεργάτιδες εταιρείες με αυτήν. Οι παρόντες όροι δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών site και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή και στην ιδιοκτησία της Εταιρείας. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος στις οποίες εκείνος προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με την Εταιρεία μέσω του site, συναινούν και αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι ή και συνεργάτες της Εταιρείας στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Επίσης και με το παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης στη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή και συνεργάτες έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η Εταιρεία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών αυτών, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή αν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο site χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή από συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στο πλαίσιο της πώλησης και αγοράς προϊόντων μέσω του site θα τηρούνται στα αρχεία της Εταιρεία. Νοείται ότι ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του που τηρούνται στα αρχεία της Εταιρείας, εφόσον το επιθυμεί.

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα:

 1. όταν ο χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του site,
 2. όταν ο χρήστης αγοράζει τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας μέσω του site και
 3. όταν ο χρήστης επισκέπτεται τις σελίδες του ή και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του site

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για 2 γενικούς λόγους:

 1. ενημερωτική υποστήριξη των πελατών/χρηστών του και επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές προτιμήσεις τους.
 2. ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 3. ενημέρωσή των πελατών/χρηστών του σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.

Η Εταιρεία δεν αποθηκεύει στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί και κατά οποιονδήποτε τρόπο τα οικονομικά στοιχεία των πελατών του (π.χ. στοιχεία πιστωτικής κάρτας, λογαριασμοί τραπεζών κ.α.), τα οποία διαχειρίζεται με ασφάλεια και με δική του ευθύνη αποκλειστικά και μόνο ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών διαμέσου της ιστοσελίδας του οποίου γίνεται η επεξεργασία και η εκτέλεση των πληρωμών.

Σε περίπτωση πάντως γνωστοποίησης από το χρήστη, η οποία γίνεται μόνο προς τους αρμόδιους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, καθώς είναι και οι μόνοι έχοντες πρόσβαση σε όποιες πληροφορίες των συναλλαγών είναι αναγκαίες για την διεκπεραίωση του αιτήματός του χρήστη, πληροφοριών λογαριασμού ταχυδρομικού ταμιευτηρίου ή/και τραπέζης του, ο χρήστης συναινεί ότι η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για όλες τις ενδεχόμενες επιστροφές χρηματικών ποσών προς το χρήστη όπως λ.χ. σε περίπτωση υπαναχώρησης του. Για τις δε επιστροφές χρηματικών ποσών που γίνονται προς τις πιστωτικές κάρτες των μελών ή προς λογαριασμούς που τα μέλη διατηρούν σε online παρόχους πληρωμών όπως λ.χ. το JCC SMART, υπεύθυνοι για την σχετική επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι αποκλειστικά και μόνον οι συνεργαζόμενες τράπεζες (εκδότρια και λήπτρια) ή ο τρίτος online πάροχος πληρωμών.

Διοχέτευση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του site σε κανέναν τρίτο φορέα, παρά μόνον εφόσον: Έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση των προσωπικών τους δεδομένων.

Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Εταιρεία καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή και παραγγελιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το ηλεκτρονικό κατάστημα έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος καταθέτουν σε αυτό μόνο στον βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το ηλεκτρονικό κατάστημα. Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Πολιτική cookies

Το site της Εταιρείας μας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη, ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος/site. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του ή το λογισμικό αυτού. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του site και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο χρήστης του site μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε ο διακομιστής να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του site δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.  

Internet Protocol Address

Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο site διατηρείται αποκλειστικά για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας.

Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης και συναλλαγής, καθώς και η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του site  μας, διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του site γίνεται σύμφωνα με τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Ν. 125(I)/2018), ως δύναται να τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από καιρού εις καιρόν αλλά και την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ των χρηστών και της εταιρείας μας, εφαρμοστέο είναι το Κυπριακό δίκαιο και τα  Κυπριακά δικαστήρια είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς .

Επιπλέον, η Οδηγία 2013/11/ΕΕ για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών (ΕΕΔ) έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο με τον περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμο του 2017 (85(Ι)/2017). Με το Νόμο 85(Ι)/2017, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ορισθεί ως αρμόδια αρχή για να εποπτεύει και να ρυθμίζει τη λειτουργία των Φορέων ΕΕΔ που έχουν συσταθεί στην Κύπρο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους παρόντες όρους ή τα προϊόντα μας ή τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο επικοινωνίας +357 22329959 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@annabis.com.cy (Δευτέρα με Παρασκευή, 9:30 – 17:00).

Terms of Use & Transaction

Introduction

GOLGI PHARMACEUTICALS LIMITED is a company with registration number HE39045, incorporated and validly existing within the territory of the Republic of Cyprus (hereinafter referred to as the “Company“) and is the administrator of this website www.annabis.com.cy, which is an online store selling products via the Internet (hereinafter referred to as the “site“).          

The use of this site www.annabis.com.cy depends on the prior understanding, careful reading and approval of these terms and conditions of use and transaction that apply mainly to the use of the online store under the trademark Annabis, which is included in the site www.annabis.com.cy but also in any other use of the site. The use of this online store presupposes the unreserved acceptance of the following terms, without exception. If a user does not agree with these terms, then he/she must refrain from using the online store and from any transaction with it, otherwise it is presumed that he/she has accepted all the terms and conditions of operation.  

These terms of use and transaction may be modified from time to time and, therefore, users must always check their content before using our site and/or making an online purchase through it. Each individual use of the site means the unreserved acceptance of these terms and conditions by the user, as they are modified from time to time.     

The terms of use and transaction constitute the full and complete agreement between our Company and the respective user of the site (hereinafter referred to as the “user” or “customer“) and, therefore, these terms bind only these two parties and no another third person.       

Terms of use

The users of the site agree as follows:

 1. The use of the site is for the purposes of searching or information on specific products of our online store or to order or purchase them online, for which a doctor’s prescription is not required.
 2. The execution of the user’s order is considered as a distance contract and is governed by the relevant legal framework of the Law on Consumer Rights of 2013 (L.133(I)/2013), as it may be amended or replaced from time to time.
 3. He/she will provide their personal data (surname, first name, postal address, mobile phone, etc.) to the Company by completing the relevant contact or registration forms. By accepting these terms, the Company obtains consent for the use and processing of the users’ personal data exclusively for the purposes of these terms of use and transaction, as explained in the Collection and Processing of Personal Data paragraph, below.
 4. The use of the online store will be conducted in accordance with the law and good manners and not for any actions or omissions that may cause harm to the Company, to the user and any other person.
 5. The products on our site can be found in the Republic of Cyprus under the regime of the following two categories:
 6. Our cosmetic products have been registered in the Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) in accordance with Regulation (EC) no. 1223/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 November 2009 on cosmetic products.
 7. Nutritional supplements are legally available in the Czech Republic and their availability has been notified to the Director of Medical Services and Public Health Services within the Republic of Cyprus.

Limits of Liability

Product information is available on our site and is provided in accordance with the applicable law. We take all reasonable steps to ensure that all details, descriptions and photos of the products displayed on the site are correct at the time the relevant information was entered into the system. However, to the extent permitted by the applicable law, we do not guarantee that such product details, descriptions and photographs are accurate, complete, reliable, up-to-date or infallible.                  

In the context of its transactions from the online store, the Company is not responsible for further losses that may arise from the execution or non-execution of orders or from the delay of execution, for any reason. The Company can provide no guarantee for the availability of the products but undertakes to inform the customers about the non-availability in time. The Company makes every effort to provide high quality services, but it does not guarantee that there will be no interruptions, errors or defective elements in the contents of the website and does not bear any responsibility for any legal, civil or criminal claims from the users of the site. The users agree to use the site at their own risk.              

Any information displayed on the site regarding the ingredients used in the products is not intended to be and should not be taken as advice or recommendations regarding the use of any product.           

The products displayed on our site are not presumed to cure or prevent any disease or medical problem and are not intended to replace any other treatment or medical advice.          

The products you buy through our site should be used according to the instructions for use on the packaging of each product and are provided by their manufacturer and/or producer. If you have questions about the use of the products, any allergies or other special conditions, please refer to the contents of the product carefully, to the product label and to the website of each manufacturer. We make every reasonable effort to ensure that the above sources of information accurately list all the ingredients used.      

Our company guarantees that, by the date of delivery, the products meet the standard published specifications of the producer and have a satisfactory shelf life from the date of delivery (subject to the above) onwards, always according to the manufacturer’s statements for the respective products.         

Our company does not provide any guarantee, express or implied, direct or indirect, with regard to marketability, beauty and suitability for any particular purpose or any other matter relating to the products.          

Limitation of Liability

The Company will not be liable based on the above limited liability/guarantee if, during the inspection of the defective product, it appears that the suspected defect or malfunction in the product does not exist or results from:

 1. Non-compliance with the proposed use, maintenance or other instructions of the respective manufacturers/producers.
 2. Unauthorized modification or alteration of the product.
 3. Abuse, misuse, negligent acts or omissions of the customer and of people under customer’s control, acts of third parties or incidents of force majeure.

To the fullest extent permitted by law, the Company excludes itself and its suppliers from any liability based on contract or tort (including negligence), for incidental, ancillary, indirect, special or criminal damages of any kind or for the loss of revenue or operations, the loss of information or data or any other financial loss arising out of or in connection with the sale, delivery, maintenance, use, performance, failure or termination of the products, even if the Company or any authorized reseller (if any) has been informed of the possibility of such damage and limits its liability to baggage or replacement or refund of the amount paid for the purchase of the product at its discretion. This disclaimer will not be affected if any right/compensation provided herein fails to fulfil its primary purpose.              

Privacy Statement

Any questions posed by the Company and/or the applications that are completed in the context of using the site and generally the electronic correspondence with the Company are considered confidential. The information provided in the online store is used only for sending an electronic response and is only transmitted to the interested recipient.          

In case the Company bears a legal obligation, or the content of the User’s messages harms the Company in any way, these messages must be forwarded to the competent Authorities in order to:

 1. protect the Company against unauthorized, non-compliant and general misuse of the online store/site.
 2. protect the safety and property of the users and the consumers.
 3. protect the legal rights and assets of the Company.

Links to this website/site

Any reference or link to another website is provided for the convenience of the site users and, therefore, the Company is not responsible for the content, products and services provided on those websites or for any link contained in a related website or for any changes or updates taking place on such websites. Under no circumstances is the Company responsible for the Terms of Protection of the Personal Data of the users which these bodies follow.

Force majeure

If, for reasons of force majeure (e.g. bad weather, severe natural phenomena, strikes, pandemics, natural disasters, compliance with any legislative or governmental act, or any other general cause which the Company could not have foreseen or could not to prevent, inability to communicate with the customer by phone/email/sms for any problem with their order, etc.) the online store is unable to deliver the products within the predetermined time from the receipt of the customer’s order, (except cases of non-availability of products), the Company will contact the customer as soon as possible, so that he/she can declare if he/she wishes, under these circumstances, to arrange the shipment of the product at a later time.

Availability of products

In case of non-availability of an ordered product, which results in an increase in delivery time, the Company will notify the customer of the delay in delivering the product. If the customer deems that the delay of the delivery makes the transaction unprofitable, then the customer can request the cancellation of the order for the specific product. The remaining products, however, will be delivered on time.       

 

Price Policy

The prices of the products listed on the site or in the link the user is referred to are the final ones (including VAT) and the customer is charged based on the price list of the Company at the time the order is made. The Company reserves the right to change the prices of the products on the site without prior notice. It is understood that executed orders are not affected by any subsequent increase in the price of the specific products which have already been paid for.             

Security

The Company recognizes the importance of the security of Personal Data and electronic transactions and has taken all necessary measures, with the most modern and advanced methods, to ensure the maximum possible security. All information, which is related to the personal data of the users, is secured as confidential.        

Confidentiality of Transactions

The details of the users (name, surname, profession, email address, home address, landline, mobile phone, etc.) and all the details of the transactions of the users of the online store/site are considered confidential.        

Copyright

The copyright of the content (including texts, graphics, images, photos and software) and the services of the site that have been posted or will be posted on it, are protected by national, community and international copyright laws and belong exclusively to the Company or to its partners, depending on the case or the product that the user and potential customer is interested in buying. Any copying, reproduction and retransmission of any material contained on the site is strictly prohibited. This material is available to the visitors of the online store only for personal use (non-profit or commercial). The names, images, logos and insignia representing the online store under the Annabis trademark or third parties and their products or services are the exclusive trademarks of the Company or third parties protected by the respective trademark laws. Their appearance on the website should, in no way, be construed as a transfer or assignment of their licence or right of use.

Ways of ordering and sending or receiving 

The order is made online through the site, with delivery to the place defined by the user or collection of the product from our store, whatever applies.           

The Company reserves the right to modify the shipping or receiving methods.   

Ordering process

The purpose of the site is to serve the user through a simple, fast, safe and enjoyable transaction and ordering process, which is placed by the following procedure:

 1. If you already have an account on the site “Login” by entering the email and password, you have already registered.
 2. If you do not have an account on the site, you must “Create an account” by entering your email and a password of your choice.
 3. Select the product you want and click on the relevant icon to add it to your order cart.
 4. During the order placing and purchasing products process on our site, there are detailed steps that guide you in completing your order.
 5. After placing your order, you will receive a confirmation email.

Orders with a Cyprus postal/shipping address are accepted on the site. The order is sent to the address indicated by the customer, with the means chosen by the Company. Shipping costs throughout Cyprus for each order are borne by the customer as stated at the ordering stage through the site. If the total cost of the products of the order is over 30 euros, shipping throughout Cyprus is free. There is also the option of free collection of the order from the Company’s store, as stated at the ordering stage through the site.

Payment Method

Payment is made through JCC Payment Systems at www.jccsmart.com, where the user is directed at the payment stage of the order, or by cash on delivery and, therefore, payment of the total amount in cash upon delivery of the order.

Right of Withdrawal – Return Policy  

 1. If the customer is not satisfied with their purchase from the site, he/she has the further right to return the product purchased – within 14 days of receipt – and to request a refund, as provided in the Rights of the Consumer Law of 2013 (133 (I) / 2013), as it may be amended or replaced from time to time. In this case, the customer shall send – within 14 days of receipt – an email to info@golgipharma.com, regarding the return of the product in exchange of refund.  
 2. The right of return of the product (Right of withdrawal) purchased from the site concerns the entire purchased product and not parts of it (e.g. to request a change of an accessory contained in the product packaging).
 3. Shipping cost for returned products are borne by the customer.
 4. The return or exchange of a product is not permitted if it is proven that its packaging has been opened, crumpled, torn, punctured or cut and the product has been used – in such cases the product will be returned to the customer at the customer’s expense. Products must be returned (with a refund) in their original condition, complete and intact, unused and without any changes. Their packaging must also be returned in the original condition, as it was delivered to the customer (including all accessories, manuals, etc.).

Complaint submission

Any complaints regarding a defective product must be submitted within 14 days after the delivery of the goods to the customer. Once this 14-day period is over, the product is considered non-defective.      

The Company has the right to proceed with the replacement of, or credit for, defective products, at its discretion. The liability of the Company is limited in each case to the amount of the monetary value of the defective product when sold to the customer through the site. All claims of the customer, except the above, regardless of their legal basis, especially any claims that do not concern damages, reduction or cancellation of the contract (complaint), will not be accepted by the Company. Under no circumstances does the customer have the right to claim compensation for damage suffered by any person or individual not related to the Company and the order of the product from the latter.   

The Company will supply the products to the customer in the best possible quality. Slight external changes of the product or its packaging during transport, use and storage related to thickness, colour, size and weight are not considered a defect.       

For the period up to the expiration date indicated on the product package, the Company guarantees that the goods will be delivered without defects that occurred during transport, use and storage. A further claim for guarantees or obligations – if there is compliance with the law – shall not be accepted.              

Shipping Information

When and how will you receive your order

The orders for Cyprus placed from the site are executed by a courier service company. Shipping cost is €3.50 euros for the whole country and are borne by the customer for each order of total cost of goods under 30 euros. For orders of goods whose cost is over 30 euros, shipping is free throughout Cyprus. The package of the shipment is accompanied by the corresponding documents of the order.

Shipping and delivery take place within 2-7 working days from the day of the order, to the address specified by the customer when placing the order.         

In cases of force majeure, extreme natural phenomena, a pandemic or strikes, which may affect the shipment and delivery of the order to the customer and are beyond the Company’s control and influence, the above delivery deadlines will be extended for the duration of the delay.

Orders placed from Monday to Friday, excluding holidays, and by 14:00p.m. are forwarded the same day for shipment. Orders placed on Saturday & Sunday are shipped the following Monday – if this is not an official holiday. Orders placed on public holidays are shipped the next business day.               

The site cooperates with reliable courier companies so that orders are delivered safely and on time. In case of delay for which the Company is not responsible for, the latter bears no liability.      

Privacy statement

These terms of use and transaction apply to all rights related to the personal data of users, which are collected by the Company through the site during the visit and use of its services. Also, these terms meet the conditions of collection, processing and management of users’ personal data by the Company to any of its affiliated or associate companies. These terms do not, in any way, apply to the relationship between the site users and any services that are not subject to the control or ownership of the Company. Given the nature and volume of the Internet, the Company is not liable, under any circumstances including negligence, for any kind of damage suffered by the user of the pages, services, options and contents of the online store which he/she accesses on their own initiative and with knowledge of the terms herein.               

Data collection and processing

When providing their data in the context of their transactions with the Company through the site, the users consent and accept the processing of their personal data, for the needs of the smooth and easy transaction between the parties, as well as for the transmission of this data to recipients who will be specifically identified and are the employees and/or associates of the Company in the context of the execution of the contract. The existence of the right of access and the right of objection to the use and processing of users’ personal data is also hereby announced.        

It is hereby confirmed that only authorized employees or associates have access to transaction information and only when necessary, e.g. for processing orders. Otherwise, the Company agrees not to disclose the details of the customers and their transactions, unless there is a written authorization from them or if this is imposed by a court decision or decision of another public authority. The personal data entered on the site are used exclusively by it or by companies cooperating with it, to support, promote and execute the transaction. All the documents and electronic data that will be exchanged between the parties in the context of the sale and purchase of products through the site will be kept in the records of the Company. It is understood that the customer is entitled to request access to his personal data kept in the Company’s records if he/she so wishes.            

The Company collects personal data:

 1. when the user subscribes to the services of the site,
 2. when the user buys the products and/or services of the Company through the site and
 3. when the user visits his/her pages or access the promotional/advertising programs of the site.

The Company uses the personal data of the users for general reasons:

 1. to inform its customers/users about choosing the content it offers, so that it is relevant to their general preferences.
 2. to meet the respective requirements of its customers/users regarding the services and products available from and through the online store.
 3. to inform its customers/users about new offers of services and products.

The Company does not store in its database, or in any way, the financial data of its customers (e.g. credit card details, bank accounts, etc.), which it manages safely and at its own risk and exclusively by the payment service provider through the website where payments are processed and executed.    

However, in case of notification by the user, which is made only to the competent authorized officials as they are the only ones who have access to any transaction information necessary for the processing of the user’s request, postal savings account and/or bank information, the user agrees that the Company will use this information for all possible refunds to him/her, e.g. in case of his/her withdrawal. For refunds made to members’ credit cards or to members’ accounts maintained with online payment providers such as JCC SMART, those who are responsible for the relevant processing of this data are the exclusive cooperating banks (issuer and receiver) or the third online payment provider.       

Distribution and disclosure of personal data  

The Company agrees not to publish or disclose, in any way, the personal data of the site’s users to any third party, unless: It has the explicit consent of the users for disclosing their personal data.        

The distribution of personal data to legal and/or natural persons who cooperate with the Company becomes necessary for the execution of the wishes and/or the orders of the users. The legal and natural persons who cooperate with the online store have the right to process the personal data that the users of the online store submit to it, only to the extent that is absolutely necessary for providing support to the online store. It is required due to compliance with the relevant provisions of the law and with the competent authorities only.          

Cookies Policy

Our Company site may use cookies to identify the user, certain services and pages of the online store/site. Cookies are small text files that are stored on each user’s hard drive and cannot access any documents or files from their computer or software. They are used only to facilitate the user’s access to specific services of the site and for statistical purposes in order to determine the areas where the services of the online store are useful or popular, or for marketing purposes. The user of the site can configure his server (browser) in such a way that either the server warns him/her about the use of cookies in specific services or bans the acceptance of the use of cookies. In case the user of the specific services and pages of the site does not wish the use of cookies for his identification, he/she cannot have further access to these services.            

  

Internet Protocol Address

The IP address used by the visitor’s PC to access the Internet and then the site is maintained solely for technical purposes and is used exclusively for the collection of statistical data and for the application of security measures.        

Applicable law and Jurisdiction

These terms of use and transaction, as well as the privacy policy of our site, are governed by the laws of the Republic of Cyprus. The personal data of the site user is managed and protected in accordance with the  Law of 2018on the Protection of Individuals Against the Processing of Personal Data and the Free Movement of this Data (Law 125 (I)/2018), as may be amended or replaced from time to time, as well as in accordance with the corresponding European legislation.         

These terms are formulated in the light of both the rapid development of technology and in particular the Internet and the existing – albeit not fully developed – set of legal regulations on these issues.          

In the event of a dispute between the users and our company, the Cypriot law is applicable, and the Cypriot courts are solely responsible for resolving the dispute.  

In addition, Directive 2013/11/EU on the Alternative Resolution of Consumer Disputes (ADR) has been transposed into national law by the Alternative Consumer Dispute Resolution Law of 2017 (85(I)/2017). With Law 85(I)/2017, the Consumer Protection Service has been designated as a competent authority to supervise and regulate the operation of ADR Bodies established in Cyprus.       

Contact us

For any clarification or additional information regarding these terms or our products or the way the Company processes the personal data of the users, the interested party can contact us at this number +357 22329959 or e-mail us at info@golgipharma.com (Monday to Friday, 9:30 – 17:00).